Ningyo Kuyou (doll mass) at Mondoyakujin, Nishinomiya City, Hyogo Pref.

19th November, 2013 | Nishinomiya City, Hyogo Pref.   official website ››  http://mondoyakujin.or.jp/ningyo.html

  • Ningyo Kuyou (doll mass) at Mondoyakujin, Nishinomiya City, Hyogo Pref.   Ningyo Kuyou (doll mass) at Mondoyakujin, Nishinomiya City, Hyogo Pref.   Ningyo Kuyou (doll mass) at Mondoyakujin, Nishinomiya City, Hyogo Pref.
      人形供養 門戸厄神(兵庫県西宮市)

Back      Next
gotop