Exhibition of SHUNGA at Eisei-Bunko Museum, Mejirodai, Tokyo

19th September - 23rd December, 2015 | Eisei-Bunko Museum, Mejirodai, Tokyo
  official website ››  http://www.eiseibunko.com/shunga/

  • Exhibition of SHUNGA at Eisei-Bunko Museum, Mejirodai, Tokyo   Exhibition of SHUNGA at Eisei-Bunko Museum, Mejirodai, Tokyo   Exhibition of SHUNGA at Eisei-Bunko Museum, Mejirodai, Tokyo   Exhibition of SHUNGA at Eisei-Bunko Museum, Mejirodai, Tokyo
      「春画展」永青文庫(東京都文京区目白台)

  • Exhibition of SHUNGA at Eisei-Bunko Museum, Mejirodai, Tokyo   Exhibition of SHUNGA at Eisei-Bunko Museum, Mejirodai, Tokyo   Exhibition of SHUNGA at Eisei-Bunko Museum, Mejirodai, Tokyo   Exhibition of SHUNGA at Eisei-Bunko Museum, Mejirodai, Tokyo
      「春画展」永青文庫(東京都文京区目白台)