• ITOSHIKIMONO-HE, Exhibition of Shiotani Teiko, at Shimane Art Museum   ITOSHIKIMONO-HE, Exhibition of Shiotani Teiko, at Shimane Art Museum   ITOSHIKIMONO-HE, Exhibition of Shiotani Teiko, at Shimane Art Museum
      「愛しきものへ 塩谷定好 1899-1988」島根県立美術館