• Kasama-no-Toensai (Himatsuri), Geijutsu-no-mori Park, Kasama, Ibaraki   Kasama-no-Toensai (Himatsuri), Geijutsu-no-mori Park, Kasama, Ibaraki   Kasama-no-Toensai (Himatsuri), Geijutsu-no-mori Park, Kasama, Ibaraki
      笠間の陶炎祭 (ひまつり)茨城県笠間市