• Yoshihiro-gaku (drum dance) at Gakuniwahachimansha Shrine, Kunisaki City, Oita   Yoshihiro-gaku (drum dance) at Gakuniwahachimansha Shrine, Kunisaki City, Oita
      楽庭八幡社 吉弘楽(大分県国東市)


Back      Next